Katalog znanja

ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA

Prilikom pripreme studijskog programa, korištena je paradigma ishoda učenja (engl. Learning Outcomes) i obrazovnih ciljeva (engl. Educational Objectives), kako je predlaže Bolognska deklaracija. U tom smislu, korištene su preporuke za izradu kataloga znanja europske SOCRATES mreže, a zadovoljene su i akreditacijske ASIIN preporuke u okviru programa u području IT-a koji su više primjenjivi (more applied orientied) sa specijalizacijom u području računarstva (SSC 04, Type 2). Kod definiranja razine pojedinih ishoda učenja respektirani su također deskriptori razina (kako referentni unutar EHEA – Dublinski tako i oni dani kroz „Polazne osnove HKO“).

Pregled obrazovnih ciljeva na razini obrazovnog programa

Obrazovni ciljevi predstavljaju na određeni način „želje“ obrazovne institucije ugrađene u obrazovni program. Oni sami po sebi malo govore poslodavcu o onome što će student po završetku studija znati, budući da je provjera zadovoljenja postavljenih obrazovnih ciljeva osigurana primjenom ishoda učenja. Ipak, ovakav pristup nije zbog toga neiskoristiv ili nepotreban budući da on na jednom mjestu u sažetoj i čitkoj formi daje zapravo stratešku profilaciju studija iz perspektive obrazovne ustanove. Obrazovni ciljevi ugrađeni su u kolegije Visoke škole, a dani su ovdje kako bi studenti i poslodavci dobili nešto širi i općenitiji uvid u temeljne postavke specijalističkog diplomskog stručnog studija. Obrazovni ciljevi, koje kao takve dijeli i preddiplomski stručni studij multimedijskog računarstva su:;

 1. Izgraditi kod studenata razumijevanje i sposobnost samostalne primjene aktualnih teorija, koncepata, metoda i praksi u području multimedijskog računarstva,
 2. Osigurati kritički pristup rješavanju problema upotrebom teoretskog i praktičnog znanja, potrebnih za kako svakodnevni rad tako i osnove inovativnosti,
 3. Razviti adekvatnu metodologiju rada kroz poznata rješenja i praksu u području multimedijskog računarstva,
 4. Izgraditi potpuno poznavanje značenja i implikacija multimedije; analiza i dizajn softverskih, web, platformskih, aplikacijskih sučelja te implementacije multimedijskih sustava,
 5. Osposobiti studente da pronalaskom i analizom znanja iz različitih područja ICT-a deriviraju sve potrebno kako bi riješili kompleksnije probleme u području struke,
 6. Izgraditi razumijevanje međusobnog utjecajaizmeđu korisničkih zahtjeva i informacijske tehnologije, adaptacije multimedijskog sadržaja istima te poslovnog odnosno socijalnog okruženja,
 7. Studentima dati znanja koje im neće samo osigurati poznavanje aktualnog stanja u području multimedijskog računarstva nego će ih usmjeriti k inovativnom promišljanju,
 8. Osigurati kod studenata potrebnu samostalnost i odgovornost te im usaditi važnost poštovanja i korištenja poslovnih i profesionalnih radnih standarda,
 9. Dati studentima znanja i sposobnosti za pripremanje i vođenje projekata te koordinaciju timova,
 10. Učiniti studente svjesnima i motiviranima za daljnje učenje i profesionalni razvoj.

Ishodi učenja na razini obrazovnog programa

Za razliku od obrazovnih ciljeva, ishodi učenja na razini programa povezani su direktno s ishodima učenja na razini pojedinih kolegija (kako to pokazuje matrica u E dijelu ovog poglavlja) i oni ne predstavljaju samo želje obrazovne institucije nego i provjereno znanje i obrazovna dostignuća ostvarena uspješnim završetkom programa. Studijski program i predmeti unutar predloženog studija imaju razrađene minimalne i željene ishode učenja. Minimalne ishode učenja imati će zadovoljene svaki student koji je uspio završiti preddiplomski stručni studij multimedijskog računarstva. Željene ishode učenja ostvarit će odličan student. Pojedini željeni ishod učenja se od minimalnog razlikuje samo po razini sposobnosti koju je student dostigao, a ne po području znanja ili vještine koja se ishodom učenja definira.

Student koji završi preddiplomski stručni studij multimedijskog računarstva s ocjenom koja nije izvrsna ostvarit će ishode učenja između minimalnih i željenih, pri čemu će u dodatku diplomi biti na razini svakog kolegija jasno prikazano u kojoj je mjeri student savladao pojedini ishod učenja. Na razini obrazovnog programa bit će prikazani samo minimalni ishodi učenja, dakle sposobnosti koje mora imati svaki stručni prvostupnik inženjer multimedijskog računarstva.

OPĆI ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku studija, student će moći:

 1. Prepoznati i interpretirati primjenjive informacijske teorije te suglasja s multimedijskim sadržajima, u praksi,
 2. Osmisliti inovativna rješenja ili/i inovativne adaptacije trenutnih rješenja kako bi generirani sadržaji i informacije bile prikazane kroz već ustaljene trendove,
 3. Koristiti istraživačke metode kao i aktivne analize te sprovesti dobivene zaključke kroz zahtjeve klijenata, korisnika i informacijskih sustava,
 4. Adaptirati postojeća i kreirati nova poslovna rješenja i prilike kroz osvježeni pristup prezentiranju i vizualnom rješavanju problema,
 5. Upravljati mikroprocesima projekta od korisnika do članova tima,
 6. Valorizirati prioritete projekata te adekvatno sprovesti njihovu izvedbu kroz prizmu efekta rezultata, isplativosti i utroška vremena,
 7. Prepoznati utjecaj socijalnih mreža, organizacija i poslovanja kroz koje se može implementirati multimedijski informacijski sustav,
 8. Sprovesti kreativnu ideju u poslovni plan,
 9. Samostalno organizirati put vlastite nadogradnje znanja što kroz praktično iskustvo što kroz verificiranje znanja putem certifikacijskih ispita,
 10. Planirati i voditi projekte na razini cijelog tima ljudi različitih zaduženja,
 11. Samostalno izvesti projekt prema određenim i usvojenim standardima, tehnologijama i metodologijama provedbe i predočavanja istog.

STRUČNI ISHODI UČENJA

Preddiplomski stručni studij multimedijskog računarstva:;

 1. Izgraditi multimedijske sustave analizirajući poslovne zahtjeve kroz najbolja praktična rješenja,
 2. Prepoznati i definirati različite koncepte izgradnje 2D animacije kroz aplicirane alate,
 3. Analizirati realne prizore stvarnih objekata te isto konstruirati u virtualnom smislu kroz adekvatnu upotrebu osvjetljenja i postavki digitalne fotografije te njene obrade,
 4. Konstruirati ergonomske i funkcionalne prikaze sučelja uspoređujući ih s postojećim, valorizirajući postojeće trendove i rutine u korištenju,
 5. Poznavati korištenje modernih tehnika obrade zvuka te upotrebe adekvatnih računalnih alata,
 6. Poznavati računalnu obrade videa i post produkcije te korištenje adekvatnih računalnih alata u pripremi video sadržaja,
 7. Identificirati glavne razvojne smjernice interaktivnih web rješenja te konstruirati adekvatna rješenja,
 8. Izgraditi web sustave upotrebom adekvatnih programskih jezika te njihovih rješenja,
 9. Pristupiti rješavanju problema multimedijske interaktivnosti kroz razumijevanje web server tehnologija,
 10. Izrađivati jednostavnije aplikacije za mobilne platforme i uređaje.